Projekt „Enviromentální výchova“

Název projektu: Enviromentální výchova a osvěta prakticky na statku Špičák u Kadaně v roce 2015

V roce 2015 bude dál fungovat „koňský“ kroužek. Činnost spolku bude rozšířena o činnost Kroužku mladých včelaříků. Pořídíme dva včelíny s dvaceti včelstvy a zájemci (mladí včelaříci) se budou aktivně podílet na péči o nich a to jak prakticky,  tak i teoreticky. Pořídíme potřebné vybavení pro chod včel (již zmíněné včelíny, úly, včelstva, medomet, vybavení do klubovny, ochranné pracovní pomůcky atd.). Předpokládáme, že již letos si budou moci včelaříci odnést domů svůj první med.

Projekt byl podpořen Ministerstvem zemědělství ČR.

špičák3

Špičák2

Špičák1

Akce: Venkovský farmářský trh a Dětský den na Špičáku 6.6.2015

[nggallery id=14]</p>


Název projektu: Enviromentální výchova a osvěta prakticky na statku Špičák u Kadaně v roce 2014

Na realizaci projektu byla schválena na základě Rozhodnutí č. 44 o poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR neinvestiční dotace ve výši 230 000 Kč a investiční dotace ve výši 70 000 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 129D012003013.

  • V rámci neinvestiční části bude pořízeno vybavení pro jezdecký sport, pro domácí zpracování mléka a pořízení a instalace boilerů na ohřev teplé užitkové vody, které budou napojeny na zdroj – fotovoltaický systém.
  • V rámci investiční části dotace bude pořízen a instalován fotovoltaický systém na ohřev teplé užitkové vody. Ten bude umístěn na střeše špýcharu. Fotovoltaické články budou vyrábět ze slunečního svitu elektrickou energii (stejnosměrný elektrický proud), který bude procházet topnými spirálami v boilerech a ty budou ohřívat teplou užitkovou vodu. Boilery jsou každý o objemu 190l a jsou celkem dva. Protože bude k dispozici větší množství vody, bude stačit ohřev vody na nižší teplotu. Dosud jsme teplou vodu vyráběli pomocí elekrické energie, odebírané ze sítě, což není levná záležitost. Tím že voda bude v létě ohřívána  pomocí energie získané ze slunce (tedy pro nás zadarmo) nebo v zimě alespoň předehřívána, ušetříme v budoucnu na finanční prostředky provozních nákladech.

Dotace činí 70% z celkových nákladů.

Video ze semináře „Domácí zpracování mléka“ 

Název projektu: Enviromentální výchova a vzdělávání na statku Špičák u Kadaně (2013)

je podpořen Ministerstvem zemědělství na základě Rozhodnutí reg. č. 23 ze dne 8.2.2013 o poskytnutí dotace na výše uvedený projet ve výši 220 000 Kč. Vlastní podíl žadatele je minimálně 30%, tedy 94 286 Kč. Prostředky projektu jsou určeny na pořízení dovybavení (obnovu vybavení) pro aktivity CAO – JS Na Špičáku, realizaci 6 víkendových workshopů během roku 2013, personální zabezpečení chodu společnosti, zabezpečení vzdělávacích aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání a na propagaci. V rámci projektu byla vytvořena brožura, kterou si můžete přečíst zde Brožurka – Statek Špičák u Kadaně [slideshow id=10] [slideshow id=11]